За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Гражданска регистрация и актосъставяне
Общинска собственост и устройство на територията
Селско стопанство и екология
Търговия, туризъм, транспорт
Местни данъци и такси
Нотариална дейност
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ"


ОБА 13 Административни услуги Местни данъци и такси
Декларация по чл.14 ЗМДТ - за облагане с данък върху недвижими имоти
Декларация по чл.32, ал.1 ЗМДТ - за облагане с данък върху наследствата
Декларация по чл.49, ал.3 ЗМДТ - за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущества
Декларация по чл.54, ал.1 ЗМДТ - лек автомобил
Декларация по чл.54, ал.1 ЗМДТ - плавателно средство
Декларация по чл.54, ал.1 ЗМДТ - пътно превозно средство
Декларация по чл.54, ал.1 ЗМДТ - въздухоплавателно средство
Декларация по чл.61 н ЗМДТ - патентен данък
Декларация по чл.61 р, ал.5 ЗМДТ - за облагане с туристически данък
Декларация за притежаване на куче
Искане за издаване на документ
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка
Декларация за освобождаване от такса битови отпадъци
Уведомление за отписване на МПС
Уведомление за отписване на имот
Уведомление за смяна на адрес