За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
МИГ Тутракан- Сливо поле
Проекти ОПОС
МИРГ
Проекти ПРСР
Проекти ОПРЧР 2007-2013
Проект Надежда за достоен живот
Проекти ОПРЧР 2014-2020
Проект Социално включване
Проект Нови възможности за грижа
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ ПО ПРОЕКТ „БЪДЕЩЕ ЗА НАШИТЕ ДЕЦА
ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ ... 26/09/2016

Проект  BG05M9OP001-2.004-0017"Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ  РЕСУРСИ"  2014 – 2020 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ

 

Екипът за управление на проект: Проект  BG05M9OP001-2.004-0017 "Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фон, уведомява гражданите и обществеността на Община Сливо поле,  че на 17.09.2016 г. от 10,30 часа  в Заседателната зала на Община Сливо поле, с административен адрес: площад „Демокрация" № 1, гр. Сливо поле 7060 ще се проведе информационна среща/презентация  във връзка със стартиране на дейностите/ услугите по проекта.

 

Обща стойност на проекта: 271 712,00 лева

 

Размер на европейското съфинансиране: 230 955,21 лева

 

Размер на националното съфинансиране: 40 756,79 лева

 

Срок за изпълнение на проекта: 32 месеца

 

Специфични цели:

1. Осигуряване на устойчивост на развитите и предоставяни интегрирани социални услуги за децата и семействата в община Сливо поле по Проект „Социално включване".

2.Прилагане и мултиплициране на установените добри практики, насочени съм социалното приобщаване на уязвимите групи.

3. Подобряване на координацията между всички заинтересовани страни, свързани с общинската политика за предоставяне на социални услуги и с държавната политика за редуциране на бедността и социалното изключване.

Проекта ще предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се

цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.

 

 

 

От екипа за управление на проекта


Проект  BG05M9OP001-2.004-0017"Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ  РЕСУРСИ"  2014 - 2020

 

Наименование на проекта: Проект  BG05M9OP001-2.004-0017 "Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Обща стойност на проекта: 271 712,00 лева

 

Размер на европейското съфинансиране: 230 955,21 лева

 

Размер на националното съфинансиране: 40 756,79 лева

 

Специфични цели:

1. Осигуряване на устойчивост на развитите и предоставяни интегрирани социални услуги за децата и семействата в община Сливо поле по Проект „Социално включване".

2.Прилагане и мултиплициране на установените добри практики, насочени съм социалното приобщаване на уязвимите групи.

3. Подобряване на координацията между всички заинтересовани страни, свързани с общинската политика за предоставяне на социални услуги и с държавната политика за редуциране на бедността и социалното изключване.

Проекта ще предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се

цели да се ограничи и предаването на бедността между поколенията.


Проект  BG05M9OP001-2.004-0017"Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Стартира подбор на персонал по Проект BG05M9OP-2.004-0017 „Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле

12.08.2016

Стартира подбор на персонал по Проект BG05M9OP-2.004-0017 „Бъдеще за нашите деца" -услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, със сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP-2.004-0017-С01 с Министерството на труда и социалната политика, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP-2.004 – „Услуги за ранно детско развитие" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 г.

1.Обявление услуга РИУ

1.1.Заявление РИУ

2.Обявление услуга ИППДУ

2.1.Заявление ИППДУ

3.Обявление услуги ФРРУ СКП

3.1.Заявление ФРРУ СКП

4.Обявление услуга ПОЗДКДПЗ

4.1.Заявление ПОЗДКДПЗ

5.Обявление УФУ

5.1.Заявление УФУ

6.Обявление услуга ДПППУГДРСУ

6.1.Заявление ДПППУГДРСУ

Автобиография

 Проект  BG05M9OP001-2.004-0017"Бъдеще за нашите деца"-услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд