За общината
Общински план за развитие 2014-2020
Общински план за развитие на община Сливо поле 2007-2013
Програми за развитие
Карта на общината
Демографски профил
Географска характеристика
Историческа справка
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
Географско положение

По своето географско  разположение община Сливо поле се намира в Североизточна България и граничи:

  • На север – с река Дунав
  • На изток – с общините Тутракан и Кубрат
  • На запад – с община Русе

   В общината няма развит железопътен и въздушен транспорт, но има възможности за развитие на воден /речен/ транспорт чрез пристанището в село Ряхово. В най-голяма  степен е развит автотранспорта. През общината преминава главен път ІІ-21,  свързващ градовете Русе и Силистра. Съставните села се обслужват от четвъртокласна пътна мрежа.

   Община Сливо поле се намира в Североизточна България, на 20 км. източно   от гр.  Русе. Общата площ на общината е 276 кв.км. Общинският център гр.Сливо поле е разположен  на 5 км от река Дунав от двете страни на главен път ІІ-21 (Русе- Силистра). Границата на Община Сливо поле с река Дунав е 24 километра по протежение на реката – от 451 км до 475 км,  като селата Ряхово,  Бабово и Бръшлен са разположени по поречието на р.Дунав.

   Доброто географско разположение, както и развитата транспортна инфраструктура   превръщат Община Сливо поле в привлекателно и перспективно място за инвестиции.

   Ландшафтът в общината е равнинен, като на места се разнообразява от горски масиви:

  • в Дунавското крайбрежие растат предимно тополи
  • в останалите масиви на горския фонд има акация, дъб, бук, бор, бреза.

   Предстои координация на дейностите по възстановяване на горските масиви с плана на РУГ-Русе за разширяване на залесените територии с предвидени в техния план насаждения.

   Община Сливо поле се намира в близост до: Европейски коридор №7 – сухопътен и Европейски коридор №9 – речен. Обслужва се от автомобилен транспорт.

   На територията на общината попада част от най-голямата защитена местност в България - "Защитена местност Калимок-Бръшлен", в която се осъществяват мероприятия за възстановяване на влажната зона "Калимок-Бръшлен" по проект на Световната банка и GEF www.kalimok.org