За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Председател
Общински съветници
Постоянни комисии
Правилници
Наредби
Решения
Проектонаредби
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
ДЕЙСТВАЩИ НАРЕДБИ

Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост ... 18_07_2016
Наредба № 2 за базисните (начални) цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение - общинска собственост
НАРЕДБА № 4 ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО, ОПАЗВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕНОТО И ЛИЧНОТО ИМУЩЕСТВО И ЧИСТОТАТА
Наредба № 6 за реда за упражняване правата на собственост на Община Сливо поле в едноличните търговски дружества с общинско имущество /еоод, еад/, както и върху частта от капитала на търговските дружества, в които има дялове или акции
Наредба №7 за рекламната дейност на територията на Община Сливо поле
Наредба № 8 за устройство на територията на Община Сливо поле
Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле
Наредба № 12 цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община Сливо поле
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле ... 28/07/2016
Наредба за управление на общинските пътища
Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Сливо поле
Наредба за символиката на Община Сливо поле
Наредба №14 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Сливо поле
Наредба № 15 за регистрация, отчет и изисквания, на които трябва да отговарят пътните превозни средства с животинска тяга в Община Сливо поле
Наредба №16 за за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливо поле
Наредба № 17 за управление на горските територии собственост на Община Сливо поле
НАРЕДБА № 18 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ, ОТГЛЕЖДАНЕ И КОНТРОЛ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Наредба №19 за създаването, управлението, контрола и прекратяването на общински предприятия на Община Сливо поле ... 14/06/2016

ОТМЕНЕНИ НАРЕДБИ
ОТМЕНЕНА: Наредба № 10 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет
ОТМЕНЕНА: Наредба № 9 за пожарната и аварийна безопасност на територията на община Сливо поле
ОТМЕНЕНА: Наредба за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи от Общински поземлен фонд в Община Сливо поле
ОТМЕНЕНА: Наредба за условията и реда за извършване на търговска дейност на територията на община Сливо поле