За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Председател
Общински съветници
Постоянни комисии
Правилници
Наредби
Решения
Проектонаредби
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО

ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИПроект на Наредба №21 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ... 04/11/2016
Проект на Наредба №20 за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община Сливо поле ... 04/11/2016
Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 ... 02/11/2016


АРХИВ НА ПРОЕКТИ НА НАРЕДБИ 
Проект на Наредба за допълнение на Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Сливо поле ... 01/09/2016
Проект на Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост ... 13/06/2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Сливо поле ... 05/05/2016
Докладна записка за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №18 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Сливо поле ... 05/05/2016
Проект на Наредба за изменение на Наредба № 2 на Общински съвет – гр. Сливо поле за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост /04/05/2016
Докладна записка за проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2 за отдаване под наем на обекти със стопанско и административно предназначение – общинска собственост ... 04/05/2016
Наредба №19 за създаването, управлението, контрола и прекратяването на общински предприятия на Община Сливо поле ... 27/04/2016
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи общинска собственост ... 22/04/2016
Проект за Наредба за изменение по допълнение на Наредба №11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община СЛИВО ПОЛЕ ... 18/02/2016
Докладна записка Наредба за изменение и допълнение на Наредба №4 - проект ... 18/11/2015
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация - проект ... 09/11/2015
Проект на наредба за притежаване, отглеждане и контрол на животните на територията на Община Сливо поле .... 28/04/2015
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8/2008г. на Общински съвет – Сливо поле за устройството на територията на Община Сливо поле ... 07/04/2015
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле ... 07/04/2015
Докладна записка относно Проект на Наредба за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле ... 10/11/2014
Мотиви за приемане на Наредба за управление на горските територии собственост на Община Сливо поле ... 04/03/2014
Наредба за управление на горските територии собственост на Община Сливо поле - проект... 04/03/2014
Докладна записка, мотиви и проект на Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги в Община Сливо поле ... 13/02/2014
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ... 13/01/2014
Докладна записка и мотиви към Проект на Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № 11 за определяне размера на местните данъци на територията на Община СЛИВО ПОЛЕ ... 02/12/2013
Проект на Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Сливо поле ... 02/12/2013
Докладна записка относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле
Мотиви към проект за наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 за рекламната дейност на територията на Община Сливо поле ... 10/06/2013
Докладна записка и мотиви към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване на общественото и личното имущество и чистотата на територията на Община Сливо
Проект на НАРЕДБА за за изменение и допълнение на Наредба № 7/2004 година за рекламната дейност на територията на Община Сливо поле ... 02/04/2013
Докладна записка относно Проект на Наредба за изменения и допълнения в Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Сливо поле ... 02/04/2013
Архив: Предложение за изменение на Наредба 8 ... 13/03/2013