За общината
Общински план за развитие 2014-2020
Общински план за развитие на община Сливо поле 2007-2013
Програми за развитие
Карта на общината
Демографски профил
Географска характеристика
Историческа справка
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Сливо поле за периода 2016 – 2020 година
ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 2013 - 2015
Общински програми за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива - краткосрочна и дългосрочна
Общинска програма за закрила на детето
Общинска програма за опазване на околната среда
Общинска програма за управление дейностите по отпадъците на община Сливо поле за периода 2009-2013 г.
Раздел лечебни растения към Общинска програма за опазване на околната среда
Програма за оптимизацията на мрежата на общинските училища в община Сливо поле
Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Сливо поле 2012-2015 год.
План за действие на Община Сливо поле в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2012-2014
Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на Община Сливо поле за периода 2010 – 2015 година