За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Формуляри
Проверка на данъчни задължения
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО


ОБРАЗЦИ НА ДАНЪЧНИ ФОРМУЛЯРИ                                                 
Искане за издаване на документ
Уведомление за смяна на адрес
Уведомление за отписване на имот
Уведомление за отписване на МПС
Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка
Декларация по чл.61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък
Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил
Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без лек автомобил
Декларация по чл.54,ал.1 от ЗМДТ за притежавано плавателно средство
Декларация по чл.54,ал.1 от ЗМДТ за притежавано въздухоплавателно средство
Декларация по чл.49, ал.3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущество
Декларация по чл.14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти
Декларация за притежаване на куче
Декларация за освобождаване от Такса битови отпадъци