За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Съобщения
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО

СЪОБЩЕНИЯ 


                                                                                                                     

21 АПРИЛ 2016  год.
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ в Община Сливо поле Ви уведомява за възможностите за професионално развитие в  

БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ:


ЗА СПРАВКИ:

-   Военно окръжие – Русе                   -  082 / 834 543

-   Военен отчет – община Ветово       -  08161 / 22 53;    088 684 14 35

-   Военен отчет – община Иваново  -  08116 / 22 36;    088 684 14 35        

 Военен отчет – общ. Сливо поле   -  08131 / 22 15;    088 684 14 35Обява за прием на военна служба ... 23/02/2017
Обява за прием на военна служба ... 20/02/2017
ОБЯВА за провеждане на конкурс за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина ... 30/11/2016
О Б Я В А Министерство на отбраната обяви каталог на Курсовете по начална и специална военна подготовка за 2016 година.
ОБЯВА Министерството на отбраната на Република България обявява 209 свободни длъжности за приемане на служба в доброволния / платен/ резерв на лица със средно или висше образование.


За контакти:

Офис за водене на военен отчет - община Сливо поле, ул."Христо Ботев" № 8, ет.2

тел. 08131 2215 или  0888 76 22 74 старши експерт Цветомир Маринов


                                                                                                                                   
Съобщение съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите ... 01/12/2015
Уведомление за инвестиционно намерение ... 31/08/2015
Заповед за определяне границите на районите, вида на извършваните услуги по чл.62 от ЗМДТ и честотата на сметоизвозването на община Сливо поле за 2015 година ... 23.10.2014


10.08.2015 г.

Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" гр.Русе на основание чл.3, ал.4 от Устройствения правилник на областните дирекции "Земеделие" във връзка с чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.72 и чл.72б от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи:

Заповеди - Областна дирекция Земеделие гр.Русе ... 10/08/2015
Съобщение до собствениците и ползвателите на земеделски земи ... 10/08/2015