За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
МИГ Тутракан- Сливо поле
Проекти ОПОС
МИРГ
Проекти ПРСР
Проекти ОПРЧР 2007-2013
Проект Надежда за достоен живот
Проекти ОПРЧР 2014-2020
Проект Социално включване
Проект Нови възможности за грижа
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013


ПРОЕКТ № DIR-51222031-1-173 "Изпълнение на дейностите по закриване и рекултивация на депа за битови отпадъци на територията на Р България, които не отговарят на нормативните изисквания"

с бенефициент ПУДООС

по договор за предоставяне на БФП с № DIR-51222031-С001/09.01.2013

  • Договор № 9390 от 12.05.2014 г., сключен между ПУДООС и Община Сливо поле за обект: "Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в град Сливо поле"
  • Стойност на финансирането - 417992,60 лв. с включен ДДС
  • Цел: Закриване и рекултивация на депото за битови отпадъци в град Сливо поле
  • Основни дейности и етапи на изпълнение: Техническа и биологична рекултивация
  • Очаквани резултати: Закрито депо за битови отпадъци в град Сливо поле
  • Срок за изпълнение: Четири месеца за техническа рекултивация и 36 месеца за биологична рекултивация, считано от 01.06.2014 г.
  • За контакти: Снежанка Билева, Директор на Дирекция УРПП; Елена Иванова, еколог.
  • Тел.:  08131 2795

 

 

Преди изпълнението на проекта за техническа рекултивация - 02.06.2014 година
След приключване на техническата рекултивация - 26.09.2014 година
След приключване на биологичната рекултивация - 24.11.2014 година
След приемане на биологичната рекултивация - протокол на комисията от 13.05.2015 г.