За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Училища
ОУ Иван Вазов Г.Враново
СОУ Сливо поле
ОУ с.Ряхово
ЦДГ
Читалище Бръшлен
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
ОУ ИВАН ВАЗОВ с.Голямо Враново
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в ОУ Иван Вазов, с.Голямо Враново ... 01/09/2014


01/09/2014


Процедура
за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а"Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за „Доставка на хранителни продукти за учебната 2014 – 2015 година, за училище, вкл. училищен стол към ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново"

Публична покана
Документация-приложение към поканата
Протокол ... 11/09/2014
Сравнителна таблица - приложение към Протокол от 11/09/2014
Договор ... 11/09/2014
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2014 г.
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2014 г.
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2014 г. ... 09/12/2014
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2014 г. ... 05/01/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 11/02/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 09/03/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2015 г. ... 14/04/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г. ... 08/05/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2015 г. ... 16/06/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2015 г. ... 07/07/2015

07.11.2014 год.

 

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

 

За изпълнението на обществена поръчка за

"ДОСТАВКА на течно гориво – газьол за отопление, за отопление на ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново за отоплителен сезон 2014/ 2015 година"

 

 

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка е реализирано с процедура на договаряне без обявление, чрез "Българска стокова борса" АД по реда на ЗСБТ.


Договор за доставка на течни горива, сключен на 07.10.2014 г. – дата на публикуване 07.11.2014 г.

Договор
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2014 г.
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 11/02/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 09/03/2015


07.09.2015 г.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

За изпълнение на обществена поръчка за

"ДОСТАВКА на течно гориво - газьол, за отопление на ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново за отоплителен сезон 2015/2016 година и отоплителен сезон 2016/2017 година"

На основание чл. 90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществена поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса" АД.

Линк към решение ID 686151 от 07.09.2015 год.

Техническа спецификация ... 07/09/2015
Договор от 15.09.2015 г. ... 02/10/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. ... 29/01/2016


08/09/2015 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а"Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за „Доставка на хранителни продукти за учебната 2015 – 2016 година, за училище, вкл. училищен стол към ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново"

Публична покана ID9045738 от 08.09.2015 г.

Документация приложение към поканата ... 08/09/2015
Съобщение до средствата за масово осведомяване ... 08/09/2015
Протокол на комисията от 18.09.2015 год. и две приложения ... 18/09/2015
Договор от 23.09.2015 г. и приложения към него ... 25/09/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г. ... 06/10/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври ... 06/11/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември ... 07/12/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2015 г. ... 04/01/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. ... 29/01/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. ... 26/02/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2016 г. ... 06/04/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2016 г. ... 04/05/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2016 г. ... 01/06/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2016 г. ... 20/06/2016
Информация за приключване изпълнението на договора ... 29/06/2016

31/08/2016 г.

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

/СОО/

"Доставка на хранителни продукти за учебната 2016 – 2017 година, за училище, вкл. училищен стол към ОУ "Иван Вазов", село Голямо Враново"


Информация за публикувана обява ID 9055994

Заповед за удължаване на срок за получаване на оферти ... 08/09/2016
Заповeд поканa ... 19/09/2016