За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Училища
ОУ Иван Вазов Г.Враново
СОУ Сливо поле
ОУ с.Ряхово
ЦДГ
Читалище Бръшлен
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО


15.10.2014 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а"Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за „ДОСТАВКА, чрез закупуване, на лодка с двигател по Проект Празник на водните спортове на река Дунав при село Бръшлен"

Линк към Публична покана с ID 9034691

Договор за безвъзмездна финансова помощ
Техническа спецификация
Образци на документи за попълване
Писмо до средствата за масово осведомяване
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Протокол на комисията от 28.10.2014
Договор No.1 от 07.11.2014 год.