За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Обществени поръчки
ПП-1 от 30.09.2014 г.
ПП-2 от 07.10.2014 г.
ДБО-1 от 07.10.2014 г.
ПП-3 от 28.10.2014 г.
ОП-1 от 05.11.2014 г.
ОП-2 от 18.11.2014 г.
ДБО-2 от 26.11.2014 г.
ПП-4 от 12.12.2014 г.
ПП-5 от 27.01.2015 г.
ПП-6 от 21.03.2015 г.
ПП-7 от 30.03.2015 г.
ПП-8 от 05.05.2015 г.
ОП-3 от 28.05.2015 г.
ПП-9 от 23.06.2015 г.
ДБО-3 от 14.09.2015 г.
ПП-10 от 07.10.2015 г.
ДБО-4 от 23.10.2015 г.
ПП-11 от 11.11.2015 г.
ДБО-5 от 14.12.2015 г.
ОП-4 от 29.01.2016 г.
ПП-12 от 29.02.2016 г.
ОП-5 от 07.04.2016 г.
ОП-6 от 13.04.2016 г.
ОП-7 от 13.04.2016 г.
ОП-8 от 13.04.2016 г.
СОО-1 от 06.06.2016 г.
СОО-2 от 12.07.2016 г.
COO-3 от 05.08.2016
COO-4 от 05.08.2016
COO-5 от 19.08.2016
COO-6 от 07.09.2016
COO-7 от 16.09.2016
COO-8 от 16.09.2016
COO-9 от 29.09.2016
COO-10 от 04.10.2016
COO-11 от 14.10.2016
ПС-1 от 15.11.2016
ПС-2 от 17.11.2016
COO-12 от 05.12.2016
COO-13 от 06.12.2016
Общински съвет на ЖИВО


05.11.2014 год.

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРИЛАГАНЕ НА ОПРОСТЕНИ ПРАВИЛА

 

Обществена поръчка за Строителство на обект "Създаване на зона за отдих и развлечение, УПИ III-547, кв.38, с.Бръшлен", представляващ обособена част от строителство на обекти по Проект с наименование „Подобряване на средата на живот в населените места от Община Сливо поле, разположени по поречието на р. Дунав и подобряване на достъпа до крайбрежната зона на гр. Сливо поле"

 

Решение ID 2008

Обявление ID 632009

Документация, включително приложения и образци
Работен проект:
Работен проект - Архитектура
Работен проект - Геодезия
Работен проект - Озеленяване
Работен проект - Конструкции
Работен проект - ВиК обяснителна записка
Работен проект - ВиК чертежи 1
Работен проект - ВиК чертежи 2
Работен проект - Ел
Работен проект - План за безопасност и здраве
Работен проект - Пожарна безопасност
Договор за безвъзмездна финансова помощ
Анекс 2 към ДБФП
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Съобщение за отваряне на пликове с №№ 3 на допуснатите участници ... 12/12/2014
Протокол № 1 от 12.12.2014 г. с приложения от работата на комисията ... 16/12/2014
Протокол №2 от работата на комисията от 16.12.2014 год. ... 16/12/2014
Приложение към протокол №2 - Проверка на ценовото предложение на Участник 1 ... 16/12/2014
Приложение към протокол №2 - Проверка на ценовото предложение на Участник 2 ... 16/12/2014
Приложение към протокол №2 - Проверка на ценовото предложение на Участник 3 ... 16/12/2014
Приложение към протокол №2 - Проверка на ценовото предложение на Участник 4 ... 16/12/2014
Приложение към протокол №2 - Проверка по чл.70, ал.1 от ЗОП ... 16/12/2014
Решение за класиране и определяне на изпълнител ... 16/12/2014
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка - публикувана на 05.01.2015 г.
Договор ... 07/01/2015
Допълнително споразумение от 22.06.2015 г. към договор № Д-62 от 07.01.2015 г. и приложения ... 30/06/2015
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка - публикувана на 07.01.2015 г.
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г. ... 20/04/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни ... 01/07/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юли ... 08/07/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП ... 13/07/2015