За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Обществени поръчки
ПП-1 от 30.09.2014 г.
ПП-2 от 07.10.2014 г.
ДБО-1 от 07.10.2014 г.
ПП-3 от 28.10.2014 г.
ОП-1 от 05.11.2014 г.
ОП-2 от 18.11.2014 г.
ДБО-2 от 26.11.2014 г.
ПП-4 от 12.12.2014 г.
ПП-5 от 27.01.2015 г.
ПП-6 от 21.03.2015 г.
ПП-7 от 30.03.2015 г.
ПП-8 от 05.05.2015 г.
ОП-3 от 28.05.2015 г.
ПП-9 от 23.06.2015 г.
ДБО-3 от 14.09.2015 г.
ПП-10 от 07.10.2015 г.
ДБО-4 от 23.10.2015 г.
ПП-11 от 11.11.2015 г.
ДБО-5 от 14.12.2015 г.
ОП-4 от 29.01.2016 г.
ПП-12 от 29.02.2016 г.
ОП-5 от 07.04.2016 г.
ОП-6 от 13.04.2016 г.
ОП-7 от 13.04.2016 г.
ОП-8 от 13.04.2016 г.
СОО-1 от 06.06.2016 г.
СОО-2 от 12.07.2016 г.
COO-3 от 05.08.2016
COO-4 от 05.08.2016
COO-5 от 19.08.2016
COO-6 от 07.09.2016
COO-7 от 16.09.2016
COO-8 от 16.09.2016
COO-9 от 29.09.2016
COO-10 от 04.10.2016
COO-11 от 14.10.2016
ПС-1 от 15.11.2016
ПС-2 от 17.11.2016
COO-12 от 05.12.2016
COO-13 от 06.12.2016
Общински съвет на ЖИВО

ОП-2 от 18.11.2014 г.

Открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка за Доставка на обзавеждане и оборудване по Проект с наименование „Преустройство на съществуваща масивна двуетажна сграда със сутерен в информационен център с почивна станция и изграждане на павилион за образователни занятия в село Бръшлен"

 

 

Информация:

Възлагането на обществената поръчка се извършва по правилата на ЗОП, касаещи провеждане на открита процедура с прилагане на опростени правила. Процедурата е открита с  Решение № РД-09-521 от 30.06.2014 година на Кмета на Община Сливо поле, Публикувано обявление в Регистъра за обществени поръчки № 00701-2014-0004.

Процедурата е завършила с решение за определяне на изпълнител - Решение № РД-09-755 от 02.09.2014 година на Кмета на Община Сливо поле. Решението е обжалвано и е влязло в сила на 04.11.2014 година.

С оглед влизане в сила на чл.22б и сл. от ЗОП на 01.10.2014 година, в настоящия раздел се публикуват документите, подлежащи на публикуване, създадени след влизане в сила на измененията на ЗОП.

Публикувани документи:

Договор за обществена поръчка - публикуван на 18.11.2014 година
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на кандидатите или участниците във всяка процедура за възлагане на обществена поръчка - публикувана на 18.11.2014 г.
Допълнително споразумение № 1 от 04.08.2015 г. ... 31/08/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ... 16/09/2015